הקוד האתי של מרכז הדימות של פרופ' בלשר

הקוד האתי של מרכז הדימות של פרופ' בלשר

כללי:

מרכז הדימות של פרופ' בלשר מחויב לשמירה על כללי האתיקה הרפואית ולמתן טיפול ואבחון מיטבי תוך שימת דגש על אנושיות אמפטיה ומקצועיות. היחסים ההדדיים בין מרכז בלשר לדימות לבין המטופל יהיו מושתתים על ערכים של כבוד, הגינות, יושרה, אמינות ואחריות . מרכז הדימות של פרופ' בלשר ינהג במטופל במסירות, במקצועיות ובשקיפות תוך התחשבות במצבו ומתוך רצון לדאוג לבריאותו.

מרכז הדימות של פרופ' בלשר יפעל על פי:

- פקודת בריאות העם.

- חוק זכויות החולה. חוקי הבריאות שיהיו בתוקף במדינת ישראל

- הנחיות ומדיניות משרד הבריאות

- כללי האתיקה הרפואית המקובלים

התפקיד המקצועי של מרכז הדימות של פרופ' בלשר

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יפעל, כמיטב יכולתו על מנת לסייע באבחון המטופל ומחלתו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר ישים את טובתו של המטופל בראש מעייניו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יהיה מחויב שלא להזיק למטופל או לסכן אותו שלא לטובתו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יטפל בכל מטופל בהתאם ליכולתו הרפואית ולתחום הכשרתו ומומחיותו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יטפל בכל אדם הזקוק לעזרתו, מתוך רגישות והבנת הרקע החברתי, התרבותי והלשוני של המטופל, ויוודא את מידת הבנתו של המטופל את הנאמר לו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר ישתף את בני המשפחה במצבו הרפואי של המטופל, בהתאם לרצונו ולהסכמתו של המטופל.

איסור אפליה

מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יפלה כל אדם בקבלת טיפול ואבחון רפואי מסיבות של מין, דת, גזע, מוצא, לאום, גיל, אורח חיים, מעמד חברתי, אישי או כלכלי, מוגבלות פיזית או נפשית, עמדותיו, דעותיו או אמונתו של המטופל או מכל סיבה אחרת.

מסירת מידע רפואי למטופל וסודיות רפואית

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר ימסור למטופל מידע רפואי ביושר, בשקיפות ובשפה בהירה ונגישה, על בסיס הידע הרפואי המקובל, ויספק את כלל הנתונים, הפרטים הנדרשים למטופל.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר ימסור למטופל מידע נדרש לגבי המשך טיפול והמעקב הרפואי.

מרכז הדימות של פרופ' בלשר ישמור על זכות המטופל לפרטיות ולסודיות פרטיו הרפואיים בכל שלבי האבחון.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא ימסור פרטים רפואיים של המטופל לאדם אחר, אלא על פי בקשתו או הסכמתו המפורשת של המטופל.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר ימסור מידע רפואי של מטופל לצורך המשך טיפול רפואי על ידי מטפל אחר. הדבר ייעשה תוך יידוע המטופל.

מרכז הדימות של פרופ' בלשר ישמור על פרטיות המטופל ועל סודיות המידע הרפואי שלו גם בפני חבריו למקצוע, אם אינם מעורבים בטיפול בו.

יחסי מטפל מטופל - מסירת מידע וייעוץ רפואי למטופלים באמצעות הרשת

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יפעיל שיקול דעת זהיר ויקפיד על הסודיות הרפואית ופרטיות המטופל, כאשר הוא עושה שימוש בדרכי התקשרות דיגיטליות או במדיה החברתית לצורך טיפול רפואי או לצורך הגברת זמינותו ונגישותו למטופל.

- מרכז בלשר ידאג לוודא שהרופא והמטופל יזהו האחד את רעהו בוודאות מלאה כאשר מתקיים ביניהם קשר מקצועי מרחוק.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יקפיד לנהל רפואה מרחוק על פי כל מערכות החוקים והכללים האתיים של הרפואה המסורתית.

- בעת מתן ייעוץ רפואי יפעיל הרופא הרדיולוג של מרכז הדימות של פרופ' בלשר שיקול דעת זהיר באשר לסוג הייעוץ המבוקש ובאשר ליכולתו לתת מענה הולם באמצעות תקשורת מקוונת.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יימנע ממתן אבחון רפואי בדרכי התקשרות דיגיטליות ובמדיה החברתית בכל המקרים בהם נדרשת התרשמות בלתי־אמצעית ממצבו הפיסי או הנפשי. מסיבה זו לדוגמה, לא ינתן מידע אודות מחלה ממארת חדשה באופן מקוון. מידע מסוג זה ימסר במפגש אישי עם המטופל בלבד.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יקפיד על שמירת חומרים מקצועיים אודות המטופל המועברים באמצעות תקשורת מקוונת, בתיקו הרפואי של המטופל ככל רשומה רפואית.

- הייעוץ הרפואי והמידע הרפואי הניתנים והמועברים באמצעי התקשרות דיגיטלית ובמדיה החברתית, כפופים לכללי האתיקה הרפואית והדין.

פרטיות ואבטחת מידע ברשת

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יאבטח וישמור בצורה מסודרת את כל המידע הרפואי הממוחשב על אודות המטופל.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יעשה שימוש בהגדרות פרטיות שיבטיחו את שמירת המידע והתכנים האישיים המפורסמים על ידו ברשת ויגביל את הגישה למידע אישי על אודותיו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר ישמור על פרטיות המטופל ועל סודיות המידע הרפואי שלו גם בפני חבריו למקצוע, אם אינם מעורבים בטיפול בו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר ישמור על זכות המטופל לפרטיות ולסודיות פרטיו הרפואיים בכל שלבי הטיפול.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יימנע ממתן ייעוץ רפואי או מהעברת מידע רפואי באמצעי תקשורת מקוונים שאינם מוגנים על ידי מערכת אבטחה ממוחשבת התואמת את רגישות המידע הרפואי.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יוודא את בטיחות אחסון המידע הרפואי הנמצא בשליטתו תוך שמירה על כללי הסודיות הרפואית.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יהיה מודע להוראות הדין המתייחסות להגנת הפרטיות וינהג על פיהן ביחס למטופליו.

פרסום ופרסומת

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר נושא באחריות לכל פרסום שלו הנעשה על ידו בשמו או בעבורו, ברחבי הרשת ובמדיה החברתית.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יקפיד בהתאם לתקנות הרופאים (פרסומת אסורה), התשס"ט – 2008, לא לפרסם באמצעות הרשת:

-- באתר המכיל תכנים של אלימות, פורנוגרפיה, תוכן בלתי חוקי אחר או באתר המיועד לקטינים;

-- בדרך של פרסומת "קופצת" (POP-UP) לרבות באמצעות קישורים לאתרים אחרים, באנרים או בכל דרך אחרת;

-- בניגוד להוראות סעיף 30 (א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים( התשמ"ב 1982 ("חוק הספאם").

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יוודא כי המידע המפורסם על ידו ברשת ו/או ברשתות החברתיות הינו נכון, ויימנע מכל פרסום של מידע שגוי או חלקי המטעה את הציבור וממתן מידע פרסומי המתחזה כאובייקטיבי.

- בפרסומים של מרכז הדימות של פרופ' בלשר תהיה הקפדה על האמת המדעית והרפואית

הקיימת במועד הפרסום.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יימנע מכל פרסום ברשת העלול לפגוע בציבור המטופלים

מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יעודד באמצעות פרסום ברשת צריכה של טיפול או אבחון רפואי שלא לפי התוויתו הרפואית.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יפרסם פרסומת המביעה דברי זלזול, השמצה ושלילת כשירותם של רופא ו/ או רופאים אחרים.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא ישדל קבלה של טיפול או אבחון רפואי באמצעות יצירת חשש או הפחדה.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יעשה כל שימוש באיברי גוף מוצנעים לצורך הפרסום.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר רופא יימנע מכל פרסום שיש בו כדי לפגוע בכבוד מקצוע הרפואה.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יפעיל שיקול דעת באשר למידע האישי המפורסם על ידו באמצעי התקשרות דיגיטליים ובמדיה החברתית וינהג באופן המכבד את מקצוע הרפואה.

גבולות חובת הטיפול

- טיפול רפואי מיטבי מבוסס על שותפות מלאה של המטופל והרופא כאחד.

- חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק זכויות החולה מקנים למטופל את החופש לבחור את חלופות הטיפול הרפואי שיקבל. זכות זו אינה מוחלטת והיא מוגבלת.

- על מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא מוטלת חובה אתית או משפטית לבצע כל דרישה של המטופל, למעט טיפולים דחופים מצילי חיים.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יסרב לבקשת המטופל לקבל טיפול רפואי הנוגד את חוקי המדינה.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר רשאי לסרב לבקשת מטופל לקבלת טיפול רפואי, אם טיפול זה נוגד את עמדתו המקצועית או את מצפונו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר רשאי לסרב לביצוע בדיקת דימות באמצעות CT או MRI בלא הפניה רפואית מוצדקת.

- בחינת בקשתו של המטופל לביצוע בדיקות תיעשה על ידי הרופא הרדיולוג של מרכז הדימות של פרופ' בלשר באופן מקצועי, ללא כל שיקול זר.

- חופש הבחירה של הרופא שלא לתת טיפול ללא הצדקה רפואית משמר את האוטונומיה והיושרה המקצועית.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יסרב לבקשתו של נבדק להקדים תור לבדיקת דימות במידה והקדמת התור אפשרית רק ע"י ביטולו של תור השמור לנבדק אחר.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יוודא בעת התקשרותו עם המרכזים המבצעים את בדיקות ה-CT וה-MRI עבורו, שתורים עבור מטופליו ישמרו מראש, כך שלא ינזק כל נבדק אחר המטופל במרכז הרפואי המבצע את הבדיקה.

טיפול על ידי רופאים אחרים ומרכזי דימות אחרים

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יכבד את זכות המטופל לקבל את הטיפול או האבחון, כולו או מקצתו, אצל מטפל או מאבחן אחר ולא ימנע ממנו, בשל כך, לחזור אליו להמשך טיפול בעתיד.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יכבד את זכותו של המטופל לקבל חוות דעת רפואית נוספת ויסייע בידי המטופל, ככל שיתבקש, במתן המלצה/הפניה בהתאם.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יכבד את זכותו של המטופל לעבור לטיפולו של רופא אחר, או מרכז דימות אחר, וישתף פעולה עם כל רופא אחר הנוטל חלק בטיפול הרפואי.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יפנה את המטופל לרופא אחר, ככל שהדבר דרוש לשיפור הטיפול הרפואי.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יאפשר למטופל לקבל את סיכום הנתונים הרפואיים המצויים בידו וכל מידע רפואי רלוונטי אחר, על אודות המטופל, ככל שהמטופל ביקש ממנו לעשות כן או במידה שהם דרושים לצורך המשך הטיפול.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר ישמור בכל עניין מקצועי על יחס של כבוד וחברות כלפי עמית למקצוע.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יימנע מלהעביר ביקורת על עמית למקצוע בלשון בוטה או מזלזלת.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יביע את דעתו בדבר טיפול רפואי שניתן על ידי עמית למקצוע בלשון עניינית, צנועה ומאופקת, הנסמכת על המידע הרפואי המקובל במועד שבו ניתן טיפול זה.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יימנע מכל פעולה שנועדה להעביר אליו מטופלים של רופא אחר. אם עזב המטופל מרצונו החופשי את הרופא האחד, רשאי מרכז הדימות של פרופ' בלשר לטפל בו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא ידרוש, לא יקבל ולא ייתן כל דמי תיווך בשל הפניית מטופל לבדיקה, לאבחון, לטיפול, לקבלת מכשור רפואי או בשל הפניה למקומות מרפא.

גילוי נאות של טעות בטיפול

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יפעל כמיטב יכולתו, לשמירה על בטיחות המטופל ולמניעת טעויות בטיפול הרפואי.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יכבד את זכותו של המטופל לקבל מידע אמין ומלא בדבר נסיבות הטיפול שקיבל, לרבות טעות שחלה במהלך הטיפול והעלולה להשפיע על המשך הטיפול בו.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יסביר למטופל את מהות הטעות, ככל שחלה בטיפול בו, את הצעדים הננקטים לתיקונה ואת המהלכים המבוצעים על מנת למנוע הישנות של טעות דומה בעתיד.

מניעת הונאה ומרמה

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא ידיח את המטופל ולא ישתף אותו בכל מהלך רפואי או מעשים שיש בהם הונאה או מרמה או עבירה על החוק, או על כללי האתיקה הרפואית

מרכז הדימות של פרופ' בלשר יימנע מעיוות המציאות הרפואית כלפי צדדים שלישיים, לרבות במצבים שהדבר נעשה לכאורה "למען המטופל".

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יימנע ממתן אישורים כוזבים שאין להם הצדקה רפואית או בגין מחלתו של אדם אחר.

- מרכז הדימות של פרופ' בלשר יימנע מקבלת טובות הנאה בהקשר של הטיפול הרפואי.