מרכז הדימות של פרופ' בלשר - תנאי השירות ומדיניות הפרטיות

מרכז הדימות של פרופ' בלשר -

תנאי שימוש ותקנון שירותים

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מרכז הדימות של פרופ' בלשר בע"מ (להלן: "מרכז הדימות של פרופ' בלשר" ו/או "המרכז"). האתר מציג בפניך (להלן: "המשתמש" או "הנבדק", לפי העניין) את מרכז הדימות של פרופ' בלשר ומספק מידע בדבר השירותים השונים אותו הוא מציע. אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ובריאות שלמה ועומדים לרשותכם בכל עת.

1. תנאי השימוש ותקנון שירותים – כללי

א. השימוש באתר ובכל המדורים המשולבים בו לרבות קבלת מידע והזמנת שירותים ממרכז הדימות של פרופ' בלשר באמצעות האתר, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: " תנאי השימוש").

ב. כמו כן השימוש באתר כאמור כפוף למדיניות הפרטיות המופיעה במסמך נפרד.

ג. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נועדו להסדיר את השימוש באתר ולוודא שימוש ראוי בו, כמו גם להסדיר את היחסים המשפטיים ואת ההתקשרות החוזית בין המרכז לבין הנבדקים ו/או כל צדדים אחרים המשתמשים בו ו/או מקבלים שירותים מהמרכז באמצעותו (להלן: "תקנון השירותים" וביחד עם תנאי השימוש " התנאים והתקנון").

ד. בטרם שימוש באתר, במידע מכל סוג שקיים בו או במידע שניתן להשיג באמצעותו, ו/או קבלת שירותים ממרכז הדימות של פרופ' בלשר, הינך מתבקש\ת לקרוא את התנאים והתקנון וכן את מדיניות הפרטיות להלן בעיון, שכן גלישה באתר או כל שימוש אחר בו, מבטאים ומהווים הסכמה מצד המשתמש למסמכים האמורים. כל המבצע פעולה כלשהי באתר ובכלל זאת גולש או עושה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא מתוך האתר, ייחשב כמי שקרא תנאים ותקנון אלו, כמו גם את מדיניות הפרטיות, והינו מודע ומסכים להם. כל אשר אינו מסכים לתנאים ולתקנון ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר ומתבקש להפסיק לעשות בו שימוש לאלתר. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעת רישומך לאתר, ככל שתהיה מעוניין להירשם אליו, ובטרם הזמנת שירותים מהמרכז באמצעות האתר, תתבקש להביע מפורשות את הסכמתך כאמור על-ידי אישור במקום המיועד לכך באתר. במידה שיש לך שאלות בנוגע לתנאים והתקנון ו/או למדיניות הפרטיות אנא פנה לנציג המרכז בטלפון: 0523287881 וזאת במסגרת שעות העבודה של המרכז (נא ראה באתר).

ה. האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי כלשהו ללא הסכמת המרכז מראש ובכתב.

ו. המרכז רשאי לשנות או לעדכן את התנאים והתקנון כמו גם את מדיניות הפרטיות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים ו/או התקנון ו/או המדיניות החדשים יחייבו מעת פרסומם באתר, אך כמובן מבלי לפגוע בזכויות אם נרכשו כדין לפני-כן.

ז. התנאים והתקנון כמו גם מדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד.

ח. כתובתנו היא ברח' ברודצקי 43, כניסה א', רמת אביב, תל אביב ומספר ה-ח.פ. של חברת מרכז הדימות של פרופ' בלשר בע"מ הוא 514036425.

2. השימוש באתר והרשמה

א. מרכז הדימות של פרופ' בלשר בע"מ ו/או מי מטעמו המוסמך לכך, מפעיל אתר אינטרנט זה המצוי בשם המתחם: www.blachar.com או בכל שם מתחם חלופי לו (לעיל ולהלן: "האתר") אשר מציע לנבדק מידע בתחומים שונים הנוגעים לתחומי פעילותו של המרכז והשירותים שהוא מעניק. האתר כולל גם אפשרות לנבדק אשר עבר תהליך הרשמה ואושר על ידי מרכז הדימות של פרופ' בלשר לקבל באמצעות האתר שירותים מסוימים (לרבות מידע רפואי ומידע רלוונטי אחר) הנוגעים לאבחון שהוא מקבל במרכז הדימות של פרופ' בלשר וכן לבצע פעולות מסוימות בהרשאת המרכז וכמפורט באתר. נבדק זה יכונה להלן "נבדק מאושר".

ב. כל משתמש המבקר באתר מבלי להירשם אליו, יוכל להתרשם מתכנים מסוימים בו, אך לא בהכרח יוכל ליהנות מכל הכלים שהוא מציע ו/או לא בהכרח ייחשף לכלל התכנים הקיימים בו. מכל מקום, כאמור, כל המשתמשים כפופים לתנאים ותקנון אלו. על כל משתמש המבקש להפוך ל"נבדק מאושר" ולהנות מכלל הכלים שהאתר מציע, לבצע הליך רישום כנדרש באתר. למרכז יהיה שיקול הדעת המלא האם לאשר את הנבדק או לא.

ג. במהלך הרישום יתבקש המשתמש להזין את כתובת הדוא"ל שלו ולמסור פרטים נוספים ובהם, בין השאר, כתובת, טלפון להתקשרות, רקע רפואי, פרטי קרוב משפחה להתקשרות חירום (ככל שיהא מעוניין בכך הנבדק ובכפוף לכל דין) וכיו"ב פרטים, שיש וישתנו מעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז. אין באמור כדי למנוע מהמרכז לעשות שימוש גם בפרטים שאינם גלויים לשאר המשתמשים לצרכי סטטיסטיקות שאינן מזהות את שמו של מוסר הנתון עם תוצאות הסטטיסטיקה המסוימת. מכל מקום, המשתמש מבין כי בנתונים שיזין לאתר ייעשה שימוש על מנת למקסם את פעילות האתר, לבצע סטטיסטיקות ועוד כהנה וכהנה שימושים שיהפכו את האתר ליעיל יותר ונוח יותר למשתמש לצורך המטרה לשמו הוקם.

ד. במהלך הרישום יהיה חייב המשתמש לאשר את התנאים, התקנון ומדיניות הפרטיות על מנת שיוכל לפעול באתר כנבדק מאושר.
עם תום הרישום יוקצו למשתמש שם משתמש וסיסמא שישמשו אותו לכניסה להבא לאתר.

ה. המשתמש מבין ומאשר כי הוא האחראי הבלעדי על הפרטים שהוא הזין לאתר ו/או ככלל לגבי מצגיו כלפי המרכז ו/או כלפי כל צד שלישי באמצעות האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ברור למשתמש כי למרכז אין כל אחריות ולא תהיה אחריות בכל אופן שהוא למידע שמסר ו/או למצגיו ו/או התנהלותו בכל עניין שהוא במסגרת האתר ו/או מחוצה לו. המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע שהוא מתבקש למסור, אולם בלעדי לכל הפחות חלק מהמידע אותו הוא מתבקש למסור, לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים הניתנים. המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלו בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם.

ו. המשתמש מתחייב ומצהיר כי כל מידע שיזין לאתר הינו מידע אמת, כי הוא מידע המותר להצגה כדין וכן שהוא הושג כדין, ומבלי לפגוע בכלליות האמור – שהוא אינו מפר פרטיות ו/או זכויות כל צד שלישי שהוא בכל מישור חוקי שהוא ובכלל זאת במישור האזרחי ו/או הפלילי ו/או האתי. המשתמש ישפה את המרכז בגין כל סכום שייפסק נגדו ו/או הוצאות הגנה משפטיות ו/או כל נזק אחר שייגרם לו בשל כל תביעה ו/או נזק שייגרמו לו בשל אי עמידתו בהצהרתו לעיל.

ז. היה ויבקש משתמש לבטל רישומו לאתר, שם המשתמש שלו יבוטל לאור זאת, ייפסק הקשר עם המרכז וכרטיסו יבוטל מידית ללא אפשרות ריפוי. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המרכז לתשלום בגין שירותיו אשר תמשכנה לעמוד בתוקף עד למימושן המלא. היה ויבקש המשתמש להירשם מחדש – אין המרכז מתחייב כי יוכל להשיב כל נתון עבר הקשור לכרטיסו הקודם שבוטל, וידוע למשתמש כי אין המרכז מחויב לגבות ממילא ומלכתחילה כל נתון.

ח. כל משתמש שנרשם לאתר ו/או הזין פרטין האישיים אליו, מאשר בזאת כי ידוע לו ומקובל עליו שהמרכז ישלח לו מעת לעת דוא"ל ו/או מסרוןSMS בהתאם לפרטים שמסר, ובהם עדכונים בדבר השרותים שהזמין, עדכונים טכניים, וכמו כן עדכונים באשר לחידושים באתר, לשירותים המוצעים ו/או באשר למידע שהתעניין בו ו/או באשר לסטטיסטיקות שונות הנוגעות אליו ו/או בעניינים שוטפים אחרים שאינם במהותם דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (ולמעט אם ניתן היה לשלוח דבר פרסומת כאמור על פי-דין). המרכז ממליץ למשתמשיו להישאר מעודכנים כל העת, והמשתמשים מודעים כי המרכז למעשה חייב לעמוד עימם בקשר, לפחות בעניין השרותים השוטפים, על מנת לאפשר תפעול תקין של תיק המשתמש והאתר. לכן, משתמש שיבקש הסרת הדוא"ל שלו ו/או מס' הטלפון הנייד מרשימת התפוצה, מבין ומאשר כי עם הסרה כאמור – יושבת הפרופיל שלו לאלתר. ניתן יהיה לבקש הסרה כאמור באמצעות לחיצה על הלינק המתאים המופיע בסוף הדוא"ל שישלח המרכז ובמקרה של מסרון SMS ניתן יהיה לבטל השירות בלחיצה על הכפתור המתאים.

ט. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות התנאים התקנון ומדיניות הפרטיות אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות מרכז בלשר לדימות ו/או מי מטעמו והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא במרכז ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

י. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הנבדק כי הוא לא יגרום ו/או יתרום, בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין ו/או בעקיפין) לנזק כלשהו למרכז הדימות של פרופ' בלשר ו/או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של מרכז הדימות של פרופ' בלשר ו/או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודיות רפואית, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.

יא. הנבדק מתחייב, שלא לעשות שימוש לרעה באתר זה ולא לנקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע במרכז ו/או בנבדקים אחרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הנבדק שלא לנקוט בפעולות הבאות: משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה, מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת תכנים ו/או קישורים כלשהם לתכנים אשר יש בהם כדי לפגוע ברגשות משתמשים אחרים ו/או יש בהם לגרום נזק, השתתפות ו/או הפניה לשיתוף קבצים אסור ו/או לאתר המפר זכויות של צדדים שלישיים, חבלה מכל סוג שהוא באתר, וכן כל נסיון להעלות ו/או למסור מידע ו/או להציע שירותים שהמשתמשים ו/או מרכז הדימות של פרופ' בלשר אינם מעוניינים בהם.

יב. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק למרכז ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

יג. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של המרכז לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי מרכז בלשר לדימות, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.

יד. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

טו. המשתמש מתחייב, ליידע את מרכז הדימות של פרופ' בלשר, באופן מיידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין ו/או תנאי שימוש אלה הנובעים בקשר עם פעולות המשתמש.

טז. המשתמש מצהיר בזאת ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי מרכז הדימות של פרופ' בלשר יהא רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין כנגד משתמש אשר הפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

יז. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של מרכז הדימות של פרופ' בלשר. הנבדק מסכים ומאשר והמרכז מתחייב כי הוא יעשה בנתונים שיצטברו אצלו שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין. בכפוף להוראות הדין, מסכים הנבדק כי בין היתר, מרכז הדימות של פרופ' בלשר ישתמש במידע שיצטבר אודותיו לצורך פרסום, שיווק וקידום מכירות, אחסון, קיום מטרות סטטיסטיות ו/או לצורך עשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים וכן שימוש לצרכים מסחריים ואחרים.

יח. הנבדק מסכים כי בכפוף לדין, מרכז הדימות של פרופ' בלשר יהיה רשאי להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה שהנבדק השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות התנאים, התקנון ומדיניות הפרטיות או מכל סיבה סבירה אחרת. המרכז יהא רשאי למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, בכפוף לכל דין ובמידה ועל פי שיקול דעת המרכז, הנסיבות מצריכות זאת.

יט. המרכז יהא רשאי לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

3. הפורומים, ייעוץ, חוות דעת משתמשים וחופש הביטוי ככלל

א. האתר יציע, כל עת שיחפוץ בכך המרכז, "זירת ייעוץ" בה למעשה יתנהלו מעין פורומים בתחומי ייעוץ שונים וכל משתמש יוכל להעלות שאלות ו/או להשיב לשאלות של משתמשים אחרים.

ב. המרכז שומר לעצמו כאמור את זכותו לסווג את נושאי הייעוץ ו/או לשנות סווגים אלו לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ג. המרכז אינו אחראי בכל דרך שהיא לייעוץ שיינתן במסגרת זו על-ידי משתמשים באתר, והוא קורא לכלל המשתמשים לייעץ בזהירות ורק בתחומים בהם הם אכן מתמחים.

ד. כלל המשתמשים מתחייבים לנהוג בכבוד הדדי בזהירות, תוך כללי תחרות הוגנת ותוך שמירה על הדין בניסוח השאלות ו/או התשובות ו/או התגובות בפורום ו/או במתן חוות דעת על עסק ו/או בכל מקום בו האתר מאפשר ביטוי חופשי.

ה. ככלל, חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על הדין ועל כללי התנהלות הולמים והוגנים. לפיכך, המשתמש מנוע מלפרסם באתר תכנים שאינם אמת ו/או הפוגעים בזכויות צד שלישי ו/או המהווים עבירה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות למשתמש, תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא ותכנים אחרים אשר מהווים הפרה כלשהי של הדין. המרכז רשאי מראש לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים תנאי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

ו. המרכז אינו יכול לפקח באופן שוטף על כלל הביטויים של משתמשי האתר, ואלו "עולים" לאתר כעקרון באופן אוטומטי לאחר כתיבתם על-ידי המשתמש הרשום. יחד עם זאת, המרכז יאפשר מנגנון "הודעה והסרה" במקרה של תכנים פוגעניים, כפי שיפורט להלן. לעניין זה, "תכנים", לרבות טקסטים, וידאו, אודיו וכיו"ב.

ז. המרכז שומר לעצמו הזכות להסיר בכל עת כל "זירות ייעוץ" ופורומים מעין אלו, ללא כל התראה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ח. המרכז עושה ויעשה את המיטב על מנת למנוע הצגת מידע באמצעות האתר אשר יש בו בכדי להפר את הדין. יחד עם זאת אין המרכז יכול להבטיח כי בידיו הכלים למנוע באופן מוחלט הצגת מידע הפוגעת בזכויות צד שלישי ו/או שיש בה משום הפרת דין ככלל. היה ונפגע משתמש מהצגת מידע כאמור ו/או הינו סבור שהצגתו מפרה את הדין, הוא מתבקש לדווח על כך באמצעות הדף "צור קשר".

4. אחריות

א. המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמש במצב כמות שהם (AS-IS). המשתמש מסכים ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי מרכז הדימות של פרופ' בלשר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק (ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג) ובכלל, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. מובהר כי מרכז הדימות של פרופ' בלשר ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמו, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש. מרכז הדימות של פרופ' בלשר נוקט באמצעים סבירים המקובלים בתעשיה על מנת לאפשר שהמידע שבאתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש והמשתמש מצהיר בזאת כי הדבר ידוע לו והוא פוטר בזאת את המרכז ו/או ספקי המידע מטעמו מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

ב. המשתמש מסכים ומאשר כי מרכז הדימות של פרופ' בלשר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו והפועלים מטעמו, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, באתר ו/או במידע ו/או עקב אי-יכולת שימוש בהם ו/או בשל הסתמכות המשתמש עליהם.

ג. המשתמש מבין ומסכים כי לגבי כל עניין העולה בקשר עם השימוש באתר, באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידה שהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת, כי אין באמור בפרסומים מקצועיים כלשהם המפורסמים באתר כדי להוות ייעוץ ו/או מתן חוות דעת בעניין ואין באמור באתר משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית מקצועית ומסודרת מגורם מוסמך שיבחן את כל הנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש.

ד. מרכז הדימות של פרופ' בלשר אינו אחראי בגין טעויות הקלדה שמתבצעות על ידי המשתמש בעת הקלדת פרטים כפי שנתבקש. כמו כן לא יהא אחראי המרכז במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. יודגש כי הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

ה. בלי לגרוע מהאמור לעיל, מרכז הדימות של פרופ' בלשר ינקוט בכל האמצעים הסבירים בתעשיה על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות והוא מתחייב כי בכפוף להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או הסכמת המשתמש, המרכז לא ימסור לצדדים שלישיים כלשהם מידע בנוגע למשתמשים. מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי המשתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

ו. מרכז הדימות של פרופ' בלשר אינו מתחייב כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. מרכז בלשר דימות לא יהיה אחראי להפרעות כאמור לעיל, והוא לא יהיה אחראי לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא. המרכז אינו אחראי לגבות את המידע ו/או המוזים ו/או המועלים על-ידי המשתמש לאתר.

ז. מובהר עוד, כי מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יישא באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר, אם וככל שיהיו כאלה. בכלל זה מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יישא באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

ח. מרכז הדימות של פרופ' בלשר רשאי לכלול באתר תכנים מסחריים מכל מין וסוג ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות ולרבות מודעות מסחריות של צדדים שלישיים. המשתמש משחרר בזאת ופוטר את מרכז הדימות של פרופ' בלשר מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמו של המרכז.

ט. המשתמש מסכים ומאשר, כי מרכז הדימות של פרופ' בלשר רשאי לפי שיקול דעתו למנוע מהמשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), לבטל רישום של נבדק מאושר, לעדכן, לשנות ו/או למחוק מעת לעת את המידע המופיע באתר (כולו או חלקו), לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם וזאת בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש וללא צורך לקבל את הסכמתו לכך. המשתמש מסכים כי במקרה כזה, מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

י. המשתמש יישא באחריות ויפצה וישפה את המרכז ו/או עובדיו ו/או בעליו בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר ייגרמו בשל כל מעשה או מחדל של המשתמש שנעשו תוך הפרת התנאים והתקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או בניגוד לכל דין קיים.

יא. ככל שהנבדק ימלא חוות דעת במסגרת האתר על השירות שקיבל מהמרכז, מאשר הנבדק למרכז לעשות שימוש, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, בחוות הדעת כאמור.

יב. בכל בעיה בשימוש באתר אשר נתקל בה המשתמש, ניתן לפנות למרכז באמצעות הדף "צור קשר", והמרכז ישתדל לענות לפניות המשתמשים בהקדם, בהתאם לאילוצים, אך אין הוא מתחייב לעשות כן.

5. קניין רוחני

א. המשתמש מסכים כי כל זכויות הקניין באתר ובמידע שבו לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותו הבלעדית והמלאה של מרכז הדימות של פרופ' בלשר (או של בעלים החוקיים) ואין למשתמש כל זכות מכל סוג שהוא באתר ובמידע שבו.

ב. המשתמש מתחייב כי הוא לא יעתיק, יפיץ, יציג בפומבי, יתרגם ו/או ימסור לצד שלישי כלשהו כל חלק, מוצר ו/או פלט של המידע שבאתר מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך של המרכז בכתב ומראש. כמו כן מתחייב המשתמש כי לא יציג מידע מהאתר באתר אחר בתוך מסגרות (frames) וכי לא יפעיל או יאפשר להפעיל יישומי מחשב לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או על-מנת להפעיל עליו כל מניפולציה שהיא. המשתמש לא יעשה שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של המרכז.

ג. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינויים כלשהם במידע, לרבות שינויי עריכה ונוסח והוא מתחייב שלא לפרסם את המידע (בין אם שונה ובין אם לאו) או חלק ממנו באינטרנט ו/או במדיה כלשהי אחרת, קיימת ו/או עתידית. הנבדק מתחייב עוד כי הוא לא יבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

ד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא לא ינקוט בשום פעולה ולא ירשה לבצע כל פעולה שעלולה (במישרין ו/או בעקיפין) לחבל בתפעולו התקין והשוטף של האתר ו/או עלולה לגרום לשינוי המידע המוצג בו ו/או עלולה לגרום לנזקים למרכז הדימות של פרופ' בלשר ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

ה. המרכז אינו מחויב במתן דוחות מכל סוג שהוא למשתמש. יחד עם זאת, המרכז שומרת לעצמו את הזכות, והמשתמש מאשר בזאת למרכז, לבצע סטטיסטיקות ביחס לפעילות המשתמש, ולהעביר למשתמש מעת לעת דוחות ו/או עדכונים כאמור, לפי שיקול דעתו, בדוא"ל ו/או בתוך האתר ו/או באמצעות SMS לפרטים אשר מסר המשתמש.

ו. אין השימוש באתר מקנה למשתמש זכות בעלות או כל זכות אחרת בקניין הרוחני של המרכז, מלבד זכות שהוקנתה לו במפורש ו/או הזכות לעשות שימוש סביר והוגן באתר לצורך המטרה אליה נרשם כנבדק מאושר. תשלום בגין שרותים אשר מציע המרכז באמצעות האתר אינו מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר ו/או בקוד המקור ו/או במידע בו ו/או בכל אלמנט אחר הקשור בהם מלבד זכות שימוש כהגדרתה לעיל.

ז. כאמור, המרכז הינו בעל הזכויות הבלעדית בתכני האתר אשר נוצרו תוך השקעה רבה מצידו. כל שימוש מעבר לשימוש המורשה בתכנים ובמידע באתר כאמור בתנאים ובתקנון, ובכלל זאת כל יצירת עותק ו/או הצגה בפומבי של התכנים ו/או המידע באתר, לכל מטרה שהיא, הינו אסור, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב ומראש מהמרכז ו/או אם הוא מותר על-פי התנאים והתקנון. מובהר ומוסכם בזאת כי בעבור כל הפרה ביחס לזכויות המרכז בתכני האתר ו/או פגיעה בו בכל דרך שהיא ובכלל זאת ע"י תקיפתו באמצעים אלקטרוניים, ישלם המפר למרכז פיצוי מוסכם בסך של 100,000 ₪, וזאת מבלי שהמרכז יידרש להוכיח נזק כלשהו שנגרם בעקבות ההפרה ו/או הפגיעה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המרכז לתבוע מהמפר נזקים נוספים שנגרמו כתוצאה מפעולותיו הן ביחס לאתר והן ביחס למידע כאמור.

6. נוהל ביצוע הבדיקות והזמנת שירותים

א. כללי

1) המרכז רשאי להציע שירותים באמצעות האתר, לשנותם ו/או לבטלם, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שזכויות הנבדק המאושר בקשר עם שירותים אשר הוזמנו ושולמה תמורתם בטרם שינוי ו/או ביטול כאמור, לא תיפגענה.

2) השירות העיקרי אותו מעניק המכרז לנבדק הינו פענוח המבוצע על-ידי מומחי המרכז של בדיקות CT ו/או MRI אשר מבוצעות במרכזים רפואיים שונים (" בדיקת הדימות" ו-"פענוח בדיקת הדימות", לפי העניין).

3) מחירון השירותים השונים מפורסם באתר והמרכז יכול לעדכנו לפי שיקול דעתו בכל עת, לרבות עקב שינוי במחירוני משרד הבריאות והמרכזים הרפואיים השונים בהם מתבצעות בדיקות הדימות. המחיר הכולל אשר גובה המרכז הינו הן בגין ביצוע בדיקת הדימות והן בגין פענוח בדיקת הדימות. קיימת גם אפשרות למתן חוות דעת שניה בלבד. התשלום בגין השירותים השונים הינו תמיד מראש באמצעות האתר (PAYPAL – וגם אשראי) או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות הגעה פיזית או טלפונית ותשלום באמצעות כרטיס אשראי, צ'ק או מזומן בהגעה פיזית למשרדי המרכז.

4) מובהר ומוסכם כי יכולת המרכז לעמוד בהתחייבויותיו כמפורט להלן, ובייחוד לעניין עמידה בזמנים, כפופות לאי קיום נסיבות כח עליון ו/או אי-קיום נסיבות וגורמים אשר אינם נמצאים תחת שליטתו הישירה של המרכז (מובהר כי המרכזים הרפואיים השונים אינם נמצאים תחת שליטה ישירה כאמור של המרכז).

ב. ביצוע הבדיקות

1) בדיקות דימות CT מכל סוג תבוצענה במרכז הרפואי רמת אביב בלבד.

2) בדיקות דימות MRI תבוצענה באחד מבין מספר מרכזים רפואיים, אשר נקבע על-פי שיקול דעתו הבלעדי של מרכז הדימות של פרופ' בלשר.

3) בדיקת הדימות תבוצע בתוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד הפנייה ומסירת כל המידע הנדרש, לרבות הפניה מרופא מפנה וקבלת התשלום מראש. מסירת ההפנייה ושאר המידע תבוצע במסגרת הרישום באתר או באמצעות פקס, דוא"ל או במסירה ידנית. מובהר כי מניין ימי העסקים יחל בשעה 08:00 בבוקר למחרת הפנייה והשלמת מסירת המידע כאמור.

4) ביצוע בדיקת הדימות (CT או MRI) כולל הזרקת חומר ניגוד על-פי הצורך, התקנת עירוי ורידי על-פי הצורך וביצוע הבדיקה על ידי צוות המרכז הרפואי המבצע, וכל אלו הינם באחריות המרכז הרפואי המבצע בלבד.

5) ככל שהנבדק יבקש לבצע את בדיקת הדימות במרכז רפואי מסוים, שלא על-פי הצעת מרכז הדימות של פרופ' בלשר ו/או כאמור לעיל, הרי שניתן יהיה לעשות כן ובלבד שקיים למרכז בלשר לדימות הסכם התקשרות עם מרכז הרפואי המבוקש, אולם מובהר כי במקרה כזה ביצוע הבדיקה ייעשה בהתאם ללוח הזמנים שיתאפשר ולא תוך שלושה (3) ימי עסקים כאמור וללא כל התחייבות מצד המרכז בקשר עם כך

ג. ביטול

1) בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010, הרי שבכל עסקה מרחוק כהגדרתה שם, משתמש יהיה זכאי לבטל את בדיקת הדימות (ולפיכך גם את פענוח בדיקת הדימות), לא יאוחר משני ימי עסקים מלאים (ובכל מקרה לא יאוחר מ-49 שעות) קודם למועד ביצוע הבדיקה שנקבע לו, וזאת באמצעות העברת הודעת ביטול בכתב באופן שיורה לו המרכז. ביטול כאמור יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר השרות שהוזמן (למען הסר ספק הן בגין בדיקת הדימות והן בגין פענוח בדיקת הדימות), או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

2) מובהר בזאת כי נבדק אשר:

א. הוזמן עבורו תור לביצוע בדיקת דימות וביטלה בתוך פחות מ-שני ימי עסקים כאמור; או

ב. הוזמן עבורו תור לביצוע בדיקת דימות ולא הגיע לביצוע הבדיקה; או

ג. התייצב לבדיקת דימות אך לא ניתן היה לבצע בפועל את הבדיקה מכל סיבה שאינה בשליטתו הישירה של מרכז הדימות של פרופ' בלשר ו/או המרכז הרפואי הספציפי, לרבות, אך לא רק, מחמת קלסטרופוביה, קיום מתכת בגוף הנבדק וכיוצ"ב;

יחויב במלוא התשלום בגין בדיקת הדימות ובסך נוסף של 15% מעלות פענוח בדיקת הדימות.

ד. שמירת מידע, דיסק הבדיקה והעברת המידע לרופא המטפל

1) מרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יגלה וישמור בסוד כל מידע הנוגע לשירותים שסופקו על-ידו לנבדק, וזאת בכפוף לכל דין.

2) ידוע לנבדק כי עליו להעביר את דיסק הבדיקה והפענוח של הבדיקה לרופא המפנה לצורך המשך הבירור ו/או הטיפול.

3) מבלי לגרוע מחובת הנבדק כאמור לעיל, הנבדק מסמיך\ה בזה באופן בלתי חוזר את מרכז הדימות של פרופ' בלשר לשלוח העתק בכתב או במייל, של תיאור תוצאות הבדיקה/ות לרופא המפנה או המטפל של הנבדק (ו/או לקרוב משפחה ככל שאיפשר זאת הנבדק בעת הרישום באתר), במידה שעל פי שיקול דעת מרכז הדימות של פרופ' בלשר יתגלו ממצאים הדורשים טיפול דחוף, וזאת אף בלא יידוע הנבדק ובלבד שנעשה מאמץ סביר לאתרו.

4) במידה שדיסק הבדיקה והפענוח לא יועבר על ידי הנבדק לרופא ההפנה או המטפל, הנבדק יישא באחריות הבלעדית לכל נזק העלול להיגרם לו, כתוצאה מאיחור באבחון ובטיפול ומרכז הדימות של פרופ' בלשר יהיה פטור ולא תחול עליו אחריות כלשהי בגין כל נזק כאמור.

5) על הנבדק לשמור את דיסק הבדיקה לצורך המשך טיפול ומעקב ולהביאו עמו לכל בדיקה נוספת בעתיד. לשמירת הדיסק חשיבות רבה, בין היתר, לצורך קבלת החלטה לגבי המשך הטיפול בנבדק/ת ועריכת השוואה בכל מקרה של בדיקה נוספת בעתיד.

6) על הנבדק לשמור על הדיסק מפני פגיעה, ולרבות באופן שלא יהיה חשוף לפגעי שמש ומים.

7) הנבדק מצהיר/ה בזה כי ידוע לו כי מרגע מסירת הדיסק לידיו הוא נושא באחריות הבלעדית לשלמותו וכי כל נזק שייגרם לדיסק ו/או אובדן שלו יהיו על אחריותו בלבד. מובהר כי מרכז הדימות של פרופ' בלשר אינו מתחייב לשמור העתק כלשהו של הדיסק ו/או הבדיקה.

8) במידה שממצאי פענוח בדיקת הדימות לא התקבלו על-ידי הנבדק מחמת פרטים שגויים או כל סיבה אחרת וזאת על אף מאמציו הסבירים של המרכז לאתר את הנבדק הרי שמחויב הנבדק ליצור קשר עם משרדי המרכז בטלפון 0523287881 ו\או בדוא"ל על מנת שיימסר לו המידע בהקדם האפשרי.

9) הנבדק מאשר למרכז הדימות של פרופ' בלשר לקבל את הדיסקים של הבדיקה מהמרכז הרפואי בו בוצעה הבדיקה באמצעות שליח. המידע הרפואי של הנבדק לא ייחשף לשליח בעת העברתו למרכז בלשר לדימות, אך השליח ייחשף לשם הנבדק ולעובדה שעבר את הבדיקה.

10) הנבדק מודע ומסכים לכך כי יהא זכאי לקבל רק את הפענוח של הבדיקות שייעשה על-ידי מרכז הדימות של פרופ' בלשר. למען הסר ספק מובהר, כי הנבדק לא יהא זכאי לקבל פענוח מהמרכז הרפואי בו תבוצע הבדיקה, אשר אליו הופנה הנבדק לבדיקה ע"י מרכז הדימות של פרופ' בלשר.

11) המרכז לא יהא אחראי לשירותים אשר יינתנו על ידי המרכז הרפואי בו תבוצע בדיקת הדימות, או כל בדיקות אחרות, מקצועיותם, רמתם או טיבם ולא תישא בכל אחריות בגין כל נזק, הוצאה, טענה, תביעה או דרישה של נבדק ו/או מי מטעמו, בכל הנובע ו/או הנוגע לשירותים כאמור. המרכז הרפואי בו תבוצע הבדיקה יישא לבדו באחריות בגין כל חיוב ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש ע"י הנבדק ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהוא נגד המרכז הרפואי ו/או המרכז ו/או מי מטעמם בגין האמור.

12) הנבדק משחרר בזה את מרכז הדימות של פרופ' בלשר, רופאיו, עובדיו וכל מי מטעמו, מכל אחריות, אובדן, הפסד, נזק, הסדר, טענה, תביעה ו/או הוצאה מכל סוג, כולל אך לא רק הוצאות משפטיות, הנובעים מכל תביעה ו/או טענה, שמרכז הדימות של פרופ' בלשר כשל להורות או להסדיר עריכת בדיקות נוספות או תוכנית טיפול המבוססות על השירותים המסופקים על ידי מרכז הדימות של פרופ' בלשר או הנובעים מכל מעשה או מחדל הקשורים לאיזשהו אבחון, בדיקות נוספות או תוכנית טיפול, שבאו לאחר או המבוססות על השירותים שסופקו לי על ידי מרכז הדימות של פרופ' בלשר.

13) הנבדק מבין, שהשירותים שמספק לו מרכז הדימות של פרופ' בלשר אינם מכוסים במלואם על ידי מבטח בריאות, לרבות הביטוחים המשלימים, ו/או קופות החולים. הנבדק הינו האחראי לביצוע התשלום למרכז הדימות של פרופ' בלשר עבור השירותים שיסופקו לו/לה על ידי מרכז הדימות של פרופ' בלשר וזאת במועד אספקת השירותים כאמור, ומרכז הדימות של פרופ' בלשר לא יחייב כל מבטח ו/או קופ"ח עבור שירותים אלה.

ה. חנות מקוונת

1) לשם הזמנת השרותים ישמש האתר כ"חנות מקוונת" בו יציע המרכז שירותים שונים לנבדקים מאושרים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

2) נבדק מאושר אשר יבקש להזמין שירותים מוצעים יבצע את ההזמנה בהתאם להוראות המפורטות באתר. הנבדק מודע לכך כי כל הזמנת שירות כפופה לאישור מפורש של המרכז אשר רשאי לסרב לה או להתנותה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

3) בכפוף לאמור לעיל, הנבדק יזמין את השירות הרצוי בהתאם למחיר ולתנאים הנקובים באותה עת בחנות המקוונת, וישלם באמצעים שהמרכז יציע באותה עת בחנות המקוונת.

4) פרטי אמצעי תשלום לא ישמרו על-ידי המרכז אלא יעברו ישירות באמצעות חברת סליקה ו/או חברת העברות תשלומים (כגון פיי-פאל), הכל בהתאם לאפשרויות בחנות המקוונת באותה עת.

5) נבדק לא יוכל לבטל הזמנות שרותים, אלא בכפוף לדין וכאמור בתנאים ותקנון אול. משתמש כאמור יוכל לשלוח בקשה לביטול כרטיסו המשודרג באמצעות דף "צור קשר".

6) כאמור לעיל, התשלום בו יחויב משתמש מכל סוג שהוא הינו כקבוע ב"מחירון השירותים" המוצג בעמוד החנות המקוונת ו/או באזורים בהם מוצגת עלות ספציפית של שירות, ובהתאם למוצר ו/או שירות בו בחר המשתמש ושעל רכישתו הורה באתר. המרכז רשאי לעדכן את המחירון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. יחד עם זאת מחירי השירותים אשר שולמו מראש יהיו מובטחים לתקופה הרלוונטית בהתאם לתנאים בעת הרכישה.

7) נבדקים אשר ביצעו הזמנת שירותים יקבלו אישור במייל על בקשתם לבצע עיסקה וכן על אישורה (לאחר אישור המרכז, חברת האשראי או PAYPAL). יש והאישור על בקשתם לבצע בעיסקה ואישור העיסקה יבוצעו במייל אחד ויש בשני מיילים נפרדים, לפי שיקול דעת המרכז ובין השאר, בהתאם לפער הזמנים שיש ויתקיים / לא יתקיים בין שתי הפעולות האמורות.

8) חשבוניות מס תשלחנה בהתאם לחיובים שיבוצעו, באמצעות דואר ישראל ובהתאם לפרטי המען שמסר המשתמש או באמצעות דואר אלקטרוני לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המרכז, הכל בכפוף לדרישות הדין.

7. סודיות רפואית

א. על-פי הוראות חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (וחוקים אחרים הנוגעים לעניין), מחויב מרכז הדימות של פרופ' בלשר לשמור על סודיות המידע הרפואי הנוגע לנבדק.

ב. אתר האינטרנט של המרכז מאובטח ושמור ואנו מחויבים לשמירה על סודיות הבדיקות והמידע של הנבדקים שלנו.

ג. את תשובת הפענוח יכול הנבדק לקבל באתר האינטרנט המאובטח של המרכז. נבדק שבוחר להגיע למשרדי המרכז לקבלת מידע רופאי ומסמכים שונים יכול לעשות כן, בהתאם לשעות העבודה של המרכז.

ד. מי שאין בכוונתו להגיע למשרדי המרכז לקבל את תשובת בדיקת הדימות שנערכה לו, יחוייב למלא טופס ויתור על סודיות רפואית על פי הנחיות משרד הבריאות.

ה. מסירת מידע רפואי מהרשומה הרפואית של הנבדק לצד שלישי (מיופה כוח), מותרת רק במקרים הקבועים בחוק, או בהסכמת הנבדק כמפורט לעיל.

ו. לצורך קבלת תשובת פענוח בדיקת הדימות במשרדי המרכז, שלא על ידי הנבדק עצמו, על מיופה הכוח להגיע עם תעודה מזהה שלו, תעודה מזהה של הנבדק (אפשר צילום), טופס ויתור על סודיות רפואית חתום על ידי הנבדק ותקנון זה חתום על ידי הנבדק.

ז. לא יימסר מידע רפואי למיופה כוח שיגיע ללא אחד מהמסמכים האמורים לעיל.

8. שונות

א. המשתמש מסכים כי בכל סכסוך נשוא מסמך והיחסים שבינו לבין המרכז לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם וכי הדין החל על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע ו/או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

ב. מובהר ומוסכם כי מרכז הדימות של פרופ' בלשר יהא רשאי להמחות, להעביר ו/או להסב את כל הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהתנאים והתקנון, באופן מלא או חלקי ובכל צורה שהיא לצד ג' כלשהו, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. משתמשים אינם רשאים להמחות זכויותיהם בשירותים שרכשו באתר ומוסכם כי שירותים אלו הינם בלתי ניתנים להעברה אלא אישיים כמו גם הזכויות בהם.

ג. אי קיום של תנאי מהותי מתנאים והתקנון על-ידי משתמש ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון המשתמש ללא כל התראה מוקדמת וללא החזר כספי. המרכז יהיה רשאית להסיר את חשבון המשתמש אם הוא יימצא כמי שמפר הפרה יסודית את התנאים והתקנון, כולם או מקצתם, לרבות במקרים בהם קיים חשש סביר שיש במעשיו משום הפרת החוק, ביצוע עבירה או עוולה או ניצול לרעה של משאבי האתר.

ד. הוראות התנאים והתקנון מתווספות לכל הוראות אחרות באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

ה. הודעה שתישלח על ידי הצדדים תיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען ולידיעתו תוך יום עסקים מעת שליחתה בדוא"ל ו/או תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה. לצורך קבלת הודעות מען המשתמש הינו הדוא"ל ו/או המען שמסר בעת ההרשמה ומען המרכז הינו כמופיע בדף "צור קשר".
מרכז הדימות של פרופ' בלשר -

מדיניות הפרטיות

1. מדיניות הפרטיות – כללי

א. מדיניות הפרטיות של המרכז הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ותקנון השרותים המופיעים במסמך נפרד בו, וכל המונחים המוגדרים שם יתפרשו באותו האופן גם במסמך זה.

ב. התנאים והתקנון ומדיניות הפרטיות נועדו להסדיר את השימוש באתר ולוודא שימוש ראוי בו, כמו גם להסדיר את היחסים המשפטיים ואת ההתקשרות החוזית בין המרכז לבין הנבדקים ו/או כל צדדים אחרים המשתמשים בו ו/או מקבלים שירותים מהמרכז באמצעותו.

ג. בטרם שימוש באתר, במידע מכל סוג שקיים בו או במידע שניתן להשיג באמצעותו, ו/או קבלת שירותים ממרכז הדימות של פרופ' בלשר, הנך מתבקש\ת לקרוא את התנאים והתקנון וכן את מדיניות הפרטיות להלן בעיון, שכן גלישה באתר או כל שימוש אחר בו, מבטאים ומהווים הסכמה מצד המשתמש למסמכים האמורים. כל המבצע פעולה כלשהי באתר ובכלל זאת גולש או עושה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא מתוך האתר, ייחשב כמי שקרא תנאים ותקנון אלו, כמו גם את מדיניות הפרטיות, והינו מודע ומסכים להם. כל אשר אינו מסכים לתנאים ולתקנון ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר ומתבקש להפסיק לעשות בו שימוש לאלתר. במידה שיש לך שאלות בנוגע לתנאים למדיניות הפרטיות אנא פנה לנציג המרכז בטלפון: 0523287881 במסגרת שעות העבודה של המרכז (ראה באתר).

ד. המרכז רשאי לשנות או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי המדיניות החדשים יחייבו מעת פרסומם באתר, אך כמובן מבלי לפגוע בזכויות אם נרכשו כדין לפני-כן.

ה. תנאי מדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד.

2. פרטיות - כללי

א. המרכז רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים ועושה מאמץ רב בכדי לשמור על מידע שנמסר לו על ידי המשתמש שלא במטרה לעשות בו שימוש לפעילות השוטפת של המרכז, ככל שיש מידע כזה (לדוגמא: אמצעי תשלום ו/או דווח על פגיעה) ותוך נקיטת אמצעים מהימנים לצורך כך. המידע שהמשתמש מסר או ימסור למרכז לצורך שימוש באתר נמסר רק על-פי רצונו ובהסכמתו, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

ב. באשר למידע פרטי כאמור המרכז ינקוט באמצעים סבירים לפי העניין לשמור על המידע הנשמר על-ידי המשתמש באתר, ואולם אין הוא יכול להבטיח באופן מלא כי האתר לא יינזק על-ידי גורמים שלישיים כפי המתרחש לעיתים ברשת האינטרנט אף לאחר נקיטת אמצעים סבירים.

ג. המידע שמוסר המשתמש יוחזק אצל המרכז והוא יעשה בו שימוש גלוי באתר באופן מלא או חלקי על מנת שמטרת פעילותה תוגשם, למעט אם המדובר במידע שלא נועד לכך כאמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור, המרכז רשאית להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור והעשרת השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי המרכז בעצמו. כמו כן, רשאי המרכז לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.

ד. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להציע, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו ועוד. השימוש במידע זה ובמידע שמסר המשתמש ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו והתנאים והתקנון, ולא יועבר לצדדים שלישיים אלא במסגרת נתונים סטטיסטיים שאין בהם כדי לזהות את המשתמש (לעניין זה "צד שלישי" אינו כולל את שאר המשתמשים באתר שיוכלו ממילא להיות חשופים לחלק מנתונים אלו היכן שאופי פעילות האתר מצריך זאת.

ה. המרכז יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים הבלתי גלויים של המשתמש לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחוייב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שיינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר. במקרה זה רשאי המרכז למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מן המשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

3. פרטיות – מאגר מידע ודיוור ישיר

א. המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שמסר או שימסור למרכז לצורך ההרשמה ולצורך שימוש באתר נמסר מרצונו ובהסכמתו לצורך פעילות המרכז והאתר ולאור אופייה ומטרתה כמפורט בתנאים ובתקנון ובמדיניות זו. ידוע למשתמש כי המידע יוחזק במאגר/י מידע (רשום או שאינו רשום, בכפוף לדין) אצל המרכז ו/או אצל גופים מטעמו. המרכז יהיה רשאי להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך פעילותו כאמור, לצורך שמירה על הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי המרכז בעצמו או בשיתוף פעולה עם אחרים, לרבות במסגרת דיוור ישיר. כמו כן, יהיה רשאי המרכז לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח, בין אם הוא מזהה את המשתמש ובין אם לאו, הכל כמפורט לעיל. המרכז יהיה גם רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים אשר יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם, אולם רק לאותן מטרות שלהן המרכז רשאית להשתמש.

ב. כל משתמש שנרשם לאתר ו/או הזין פרטין האישיים אליו, מאשר בזאת כי ידוע לו ומקובל עליו שהמרכז ישלח לו מעת לעת דוא"ל ו/או SMS בהתאם לפרטים שמסר, ובהם עדכונים טכניים, בין השאר, באשר לחידושים באתר, לשירותים המוצעים ו/או באשר למידע שהתעניין בו ו/או באשר לסטטיסטיקות שונות הנוגעות אליו ו/או בעניינים שוטפים אחרים שאינם במהותם דבר פרסומת כהגדרתו בחוק הבזק (ולמעט אם ניתן היה לשלוח דבר פרסומת כאמור על פי-דין). המרכז ממליץ למשתמשיו להישאר מעודכנים כל העת, והמשתמשים מודעים כי המרכז למעשה חייב לעמוד עימם בקשר, לפחות בעניינים הטכניים השוטפים, על מנת לאפשר תפעול תקין של תיק המשתמש והאתר. לכן, משתמש שיבקש הסרת הדוא"ל שלו מרשימת התפוצה, מבין ומאשר כי עם הסרת הדוא"ל מרשימת התפוצה – יושבת הפרופיל שלו לאלתר.

ג. משתמש שישתייך למאגר מידע כאמור כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, יוכל לבקש מהמרכז כל שזכאי מי שהינו חלק ממאגר כאמור, ובכלל זאת להיגרע ממנו על-ידי פנייה לדף "צור קשר". יובהר כי בקשת גריעה כאמור תביא לסגירה מידית של כרטיס המשתמש באתר ובמרכז שכן ללא הפרטים שנמסרו למרכז לא ניתן יהיה להפעיל את פרופיל המשתמש.

ד. משתמש שיקבל דבר דואר על סמך אפיון אחד או יותר שלו בתוך מאגר מידע, אם נכלל במאגר מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, יוכל לבקש להיגרע מרשימת הדיוור הישיר, בהתאם לדין.